17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Test

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Test

Soru 1) Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda Avrupa’yı örnek almaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Avrupa’ya karşı olan tulumun değiştiğinin
B) Halifelik kurumunun eski etkinliğini yitirdiğinin
C) Dinin devlet üzerindeki etkinliğinin azaldığının
D) Anayasal yönetime geçildiğinin
E) Hristiyan birliğinin önlenmeye çalışıldığının

Soru 2) Duraklama döneminde sadrazam olan Tarhuncu Ahmet Paşa, devletin gelir ve giderlerini hesaplayarak, saray harcamalarını kısmaya çalışmıştır.
Buna göre, Tarhuncu Ahmet Paşa’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Padişahın etkinliğini azaltmayı
B) Kendi yetkilerini artırmayı
C) Denk bütçe oluşturmayı
D) Saray kadınlarını yönetimden uzaklaştırmayı
E) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmayı

Soru 3) Celali isyanlarının çıkmasında ve yayılmasında yerel yöneticilerin keyfi uygulamaları da etkili olmuştur.
Buna göre Celali isyanlarının çıkmasında aşağıdaki alanların hangisindeki bozulmalar etkili olmuştur?
A) Dini
B) Sosyal
C) Kültürel
D) idari
E) Askeri

Soru 4) Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl sonlarından itibaren toprak kaybetmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Osmanlı ordularının Avrupalılar karşısında teknik olarak yetersiz olması
B) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi
C) Kapıkulu askerlerinin sayısının artırılması
D) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması
E) Avrupa tarzı ıslahatlar yapılması

Soru 5) Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıl sonlarından itibaren Kapıkulu ocaklarına askerlikte ilgisi olmayanların alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulabilir?
A) Tarımsal üretimin azalması
B) İstanbul isyanlarının çıkması
C) Yeni yönetim birimlerin kurulması
D) Veraset sisteminin değişmesi
E) Eğitim sisteminin bozulması

Soru 6)
I. Evliya Çelebi
II. Katip Çelebi
III. Koçi Bey
Yukarıdakilerden hangileri IV. Murat döneminde devletin kötüye gidişatı engellemek amacıyla raporlar hazırlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) I ve III
E) II ve III

Soru 7) Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren önemi artan Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaptan-ı Derya
B) Defterdar
C) Kazasker
D) Nişancı
E) Reisül Küttap

Soru 8)

I. Kapıkulu Ocakları
II. Diplomatlar
III. Tımarlı sipahiler
Osmanlı ordularının 17. yüzyıl sonlarından itibaren düzenli Avrupalılar karşısında
yenilgiler alması, yukarıdakilerden hangilerinin önemini artırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Soru 9) Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Merkez hazineden bu ordu için para ayrılmaması
B) Tımarlı sipahilerin kontrollerindeki toprakların gelirleriyle geçinmesi
C) Savaşların uzun sürmesi
D) Tımarlı sipahilerin bulundukları bölgenin güvenliğinden de sorumlu olması
E) Tımarlı sipahilerin sayısının azaltılması

Soru 10)
I. Esham sisteminin uygulanması
II. Kapıkulu ocaklarının padişah değişikliklerinde etkili olması
III. Avrupa’dan uzmanların getirilmesi
Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri merkezi otoritenin
zayıflamasına neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Soru 11) Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’ndan sonra toprak kayıplarına uğraması;
I. siyasi,
II. askeri,
III. ekonomik
alanlarından hangilerinde başarılı olamadığını gösterir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Test Cevap Anahtarı

1-A / 2-C / 3-D / 4-A / 5-B / 6-E / 7-E / 8-D / 9-C 10-B / 11-C

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir