Cumhuriyet Dönemi Dış Politika Çözümlü Sorular

Cumhuriyet Dönemi Dış Politika Çözümlü Sorular

Cumhuriyet Dönemi Dış Politika Çözümlü Sorular

YKS Tarih Soru 1)

I. Hatay
II. Ardahan
III. Kars
Yukarıdaki bölgelerin hangileri Atatürk Dönemi’nde Türkiye sınırlarına katılmamıştır?
A) Yalnız I
C) Yalnız II
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II

YKS Tarih Soru 2)

Musul Sorunu Türkiye ile aşağıdaki hangi devlet arasında sorun olmuştur?
A) İngiltere
C) Fransa
E) Rusya
B) İtalya
D) ABD

YKS Tarih Soru 3)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki ilk siyasi başarısıdır?
A) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
B) Yabancı Okullar Sorunu’nun çözümlenmesi
C) Musul Sorunu’nun çözümlenmesi
D) Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun çözümlenmesi
E) Balkan Antantı’na öncülük edilmesi

YKS Tarih Soru 4)

I. Milletler Cemiyeti
II. Kellog Paktı
III. Birleşmiş Milletler
Yukarıdakilerin hangileri I. Dünya Savaşı sonrası Dünya Barışı’nı sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

YKS Tarih Soru 5)

1954 yılına kadar Türk-Yunan dostluğunun başlamasında aşağıdaki hangi sorunun çözülmesi etkili olmuştur?
A) Musul Sorunu
B) Boğazlar Sorunu
C) Nüfus Mübadelesi Sorunu
D) Hatay Sorunu
E) Dış Borçlar Sorunu

YKS Tarih Soru 6)
I. Birleşmiş Milletler
II. Varşova Paktı
III. Kellog Briand Paktı
Yukarıdakilerin hangileri barışı sağlamaya ve korumaya yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

YKS Tarih Soru 7)

Hatay’ın Anavatan’a bağlanması hangi ülke ile ilişkilerimizin kopmasına neden olmuştur?
A) Yunanistan
B) Suriye
C) Mısır
D) İngiltere
E) Irak

YKS Tarih Soru 8)
I. Vagon Lee Olayı
II. Yabancı Okullar Sorunu
III. Hatay Sorunu
Yukarıdaki olaylardan hangileri Türkiye ile Fransa arasında yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

YKS Tarih Soru 9)

Türkiye Cumhuriyeti 1929 yılında aşağıdaki oluşumlardan hangisine üye olmuştur?
A) Milletler Cemiyeti’ne
B) Kellog Briand Paktı’na
C) Balkan Antantı’na
D) Birleşmiş Milletler’e
E) Sadabat Paktı’na

YKS Tarih Soru 10)

Sovyetler Birliği’nin yayılmacılığını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) Varşova Paktı
B) Küçük Antant
C) NATO
D) Birleşmiş Milletler
E) Milletler Cemiyeti

YKS Tarih Soru 11)

I. Marshall yardımları
II. Kellog Briand Paktı’na üyelik
III. NATO’ya üyelik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi’nde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

YKS Tarih Soru 12)
12. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Dünya Barışı’nı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
A) Milletler Cemiyeti
B) Locarno Antlaşması
C) Küçük Antant
D) Birleşmiş Milletler
E) Varşova Paktı

YKS Tarih Soru 13)

14. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel barışı sağlamaya yöneliktir?
A) Milletler Cemiyeti
B) NATO
C) Birleşmiş Milletler
D) Sadabat Paktı
E) Kellog Briand Paktı

YKS Tarih Soru 14)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında değildir?
A) Sömürgecilik faaliyetleri sona erdi.
B) İsrail Devleti kuruldu.
C) Soğuk Savaş Dönemi başladı.
D) Faşist yönetimli devletler güç kazandı.
E) Birleşmiş Milletler oluşturuldu.

YKS Tarih Soru 15)

Türkiye Cumhuriyeti, 1930-1937 yılları arasında Balkan Antantı’nın ve Sadabat Paktı’nın oluşumuna öncülük etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu girişimleri ile,
I. Sınır güvenliğini sağlamak
II. Dünya barışına katkıda bulunmak
III. Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

YKS Tarih Soru 16)

Cumhuriyet Dönemi’nde dış politikada
uluslararası hukukun ve barışın esas
alınması,
I. Balkan Antantı’nın imzalanması
II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Ülke sınırlarının hızla genişlemesi gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

YKS Tarih Soru 17)

Atatürk, “Gözlerimizi kapatıp yalnız yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketi bir çember içine alıp Dünya ile alakasız yaşayamayız. Bilakis ileri, uygar bir millet olarak uygarlık alanında yaşayacağız.” demiştir.
Atatürk bu sözü ile,
I. Uluslararası ilişkilerin kurulmasının
II. Dışa kapalı bir politika izlenmesinin
III. Sınırların genişlemesine önem verilmesinin
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

YKS Tarih Soru 18)

Yunanistan ile yapılan Nüfus Mübadelesi’ne göre; İstanbul hariç, Anadolu’nun diğer bölgelerinde yaşayan Rumların Yunanistan’a, Batı Trakya hariç, Yunanistan’ın diğer bölgelerinde yaşayan Türklerin Anadolu’ya göç etmesi sağlanmıştır.
Bu bilgilere göre,
I. Rumların Anadolu’daki emelleri zayıflatılmıştır.
II. Batı Trakya ile olan kültürel bağlarımız sona ermiştir.
III. Anadolu’da Türk nüfusu artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

YKS Tarih Soru 19)

1938’de kurulan Hatay Devleti’nin Meclisi 29 Haziran 1939’da aldığı bir karar ile Anavatana katılmıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Suriye sınırımızda değişiklik olmuştur.
II. Hatay halkı, Türkiye Cumhuriyeti lehine hareket etmiştir.
III. Misak-ı Milli bütün maddeleri ile kesin olarak gerçekleşmiştir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

YKS Tarih Çözümleri

YKS Tarih Cevap 1) Ardahan ve Kars 1921 Kars Antlaşması’yla kesin olarak Atatürk Dönemi’nde sınırlarımıza katılmıştır. Hatay 1939 yılında Anavatana katılmıştır. Bu durum Atatürk Dönemi’nde gerçekleşmemiştir.
Cevap A

YKS Tarih Cevap 2)

Musul Sorunu İngiltere ve Türkiye arasında sorun olmuştur. Bu sorun 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin aleyhinde çözümlenmiştir.
Cevap A

YKS Tarih Cevap 3) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki ilk siyasi başarısı Yabancı Okullar Sorunu’nun çözülmesidir.
Cevap B

YKS Tarih Cevap 4)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya Barışı’nı korumak amacıyla 1920 yılında Milletler Cemiyeti kurulmuş 1928 yılında da Kellog Paktı oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler 1945 yılında II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulmuştur.
Cevap D

YKS Tarih Cevap 5)

Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun çözülmesi hem Balkan Antantı’nın oluşmasında hem de 1954 yılına kadar süren Türk-Yunan dostluğunun başlamasında etkili olmuştur.
Cevap C

YKS Tarih Cevap 6)

Birleşmiş Milletler II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı sağlamaya yönelik, Kellog Paktı ise I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumaya yönelik girişimlerdir. Varşova Paktı sosyalist yayılmacılığı ve korumayı savunduğundan dolayı barışa yönelik bir girişim değildir.
Cevap D

YKS Tarih Cevap 7)

1939 yılında Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olmuştur.
Cevap B

YKS Tarih Cevap 8)

Vagon Lee Olayı Fransız şirketinin Türkçe konuşulmasını yasaklaması üzerine çıkan olaylardır. Yabancı Okullar Sorunu 1926 yılında Fransızlar tarafından gündeme getirilmiştir.
Hatay Sorunu da Fransa ile yaşanmıştır.
Cevap E

YKS Tarih Cevap 9)

Türkiye Cumhuriyeti;
1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne 1929 yılında Kellog Paktı’na 1934 yılında Balkan Antantı’na 1937 yılında Sadabat Paktı’na 1945 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur.
Cevap B

YKS Tarih Cevap 10)

Sovyetler Birliği sosyalizmi yaymak amacıyla II. Dünya Savaşı’ndan sonra bir takım politikalar geliştirmiştir. Bunu engellemek amacıyla ABD önderliğinde 1949 yılında NATO (Kuzey Atlantik Paktı) kurulmuştur.
Cevap C

YKS Tarih Cevap 11)

Marshall yardımları 1947 yılından itibaren başlamış, NATO’ya Türkiye 1952 yılında üye olmuştur. Bu iki gelişme Atatürk Dönemi’ne girmez. Kellog Paktı’na Türkiye 1929 yılında Atatürk Dönemi’nde üye olmuştur.
Cevap B

YKS Tarih Cevap 12)

Milletler Cemiyeti, Lacorna Antlaşması, Küçük Antant, l. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumak amacıyla yapılan girişimlerdir. Varşova Paktı II.Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalizmi yaymak amacıyla kurulmuştur.Birleşmiş Milletler ise II. Dünya Savaşı’ndan sonra (1945) Dünya Barışı’nı korumak amacıyla kurulmuştur.
Cevap D

YKS Tarih Cevap 13)

Milletler Cemiyeti, NATO, Birleşmiş Milletler, Kellog Briand Paktı uluslararası barışı sağlamaya yönelik girişimlerdir. Sadabat Paktı 1937 yılında Türkiye’nin önderliğinde Doğu sınırını güvenlik altına almak amacıyla oluşturulan bölgesel birliktir.
Cevap D

YKS Tarih Cevap 14)

İsrail Devleti’nin kurulması (1948) Soğuk Savaş Dönemi’nin (1945-1990) başlaması, Birleşmiş Milletler’in kurulması (1945) ve sömürgecilik faaliyetlerinin sona ermesi II. Dünya Savaşı sonuçları arasındadır. Faşist yönetimler II. Dünya Savaşı’ndan sonra yok olmuşlardır.
Cevap D

YKS Tarih Cevap 15)

Türkiye’nin 1930-1937 yılları arasında bazı oluşumlara öncülük etmesinin amacı sınır güvenliğini sağlamak, dünya barışına katkıda bulunmak ve komşu devletlerin dostluğunu kazanmaktır.
Cevap E

YKS Tarih Cevap 16)

Türkiye’nin dış politikada barışı esas alması, Balkan Antantı’na ve Milletler Cemiyeti’ne üye olmasını sağlamıştır. Sınırlarda herhangi bir değişim olmamıştır.
Cevap C

YKS Tarih Cevap 17)

Atatürk yukarıdaki sözüyle, uluslararası ilişkilerin kurulmasına verilen önemi vurgulamaktadır. Sınırları genişletmek ve dışa kapalı bir siyaset izlemek Atatürk’ün dış politika esasları arasında yer almaz.
Cevap A

YKS Tarih Cevap 18)

Nüfus Mübadelesi sonucunda Rumların Anadolu’daki emelleri zayıflatılmış ve Anadolu’daki Türk nüfusu artmıştır. Fakat Batı Trakya’daki Türkler bu değişimin dışında tutulduğundan dolayı oradaki kültürel bağlarımız devam etmiştir.
Cevap B

YKS Tarih Cevap 19)

Hatay’ın Anavatan’a katılmasıyla Suriye sınırı yeniden düzenlenmiştir. Bu durum Türkiye lehine yaşanan önemli bir gelişmedir. Ancak bu Misakı Milli’nin bütün maddelerinin kesin olarak gerçekleştirildiği anlamına gelmez.
Cevap C

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir