İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Sorular

çözümlü tarih testleri

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Sorular

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde din ve inanç sistemiyle ilgili kavramlardan değildir?
A) Tamu B) Umay C) Oguş D) Saksı E) Uçmağ

Çözüm 1

Tamu -Cehennem
Uçmağ – Cennet
Saksı – Din adamlarına verilen ad
Umay – Kadın ve çocukları koruduğuna inanılan tanrıça
Oguş – Aynı kandan olan göçebe topluluk
Oguş eski Türklerde din ve inanç sistemiyle ilgili kavramlardan değildir.

Doğru Cevap: C


Soru 2.  Türklerin en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anav B) Tagar D) Karasuk C) Andrenova E) Afanesyevo

Çözüm 2

Orta Asya’daki ilk kültür merkezlerinden Afanesyevo kültürü Türklerin en eski kültürüdür. Bu toplum avcı ve savaşçı bir biçimde yaşamıştır.

Doğru Cevap: E


Soru 3.

I. Hayvan resimleri
II. Bitki figürleri
III. Nesih yazılar

İslamiyet öncesi Türk sanatında kullanılan unsurlar arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm 3

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında sanatta hayvan resimleri ve bitki motifleri kullanılmıştır. Ancak nesih yazılar İslamiyet öncesi Türk toplumlarında görülmez, zaten İslamiyet öncesi Türk toplumlarında yazılı eser çok bulunmaz.

Doğru Cevap: C


Soru 4. Bozkurt Destanı aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
A) Uygurlar B) Göktürkler C) Hunlar O) Kırgızlar E) Sakalar

Çözüm 4

Bozkurt ve Ergenekon destanları Göktürklere, Türeyiş ve Göç destanları Uygurlara, Manas Destanı Kırgızlara, Alp Er Tunga ve Şu destanları İskitlere, Oğuz Kağan Destanı ise Asya Hunları’na aittir.

Doğru Cevap: B


Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde sanatla ilgili kavramlardan biri değildir?

A) Çadır B) Fresko C) Bedizci D) Apa E) Kudüm

Çözüm 5

Eski Türklerde,

Çadır, göçebe yaşam tarzının ana unsurlarından biri olmakla birlikte yapımı ve desenleri bakımından da dönemin sanat anlayışını yansıtmaktadır.
Fresko, yaş alçı ile yapılan bir çeşit duvar süsleme sanatıdır ve Uygurlarda yaygındır.
Bedizci, Uygur ressamlarına verilen addır.
Kudüm, bir çeşit müzik aletidir.
Ancak apa eski Türklerde sivil yöneticilere verilen addır.

Doğru Cevap: D


Soru 6. İslamiyet öncesinde Türklerde taşınabilir eşyalar üzerinde şekillenen sanat anlayışı belli bir dönemden sonra mimari eserler ve onların iç süslemelerinde kendini göstermiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Sanata daha fazla önem verilmeye başlandığını
B) Eğitimin geliştiğini
C) Kültürel hayatın gerileme gösterdiğini
D) Hükümdarların sanatı desteklediğini
E) Yerleşik hayata geçildiğini

Çözüm 6 

İslamiyet öncesi Türklerde göçebe hayat tarzının bir Özelliği olan taşınabilir eşyalardan mimari eserlere geçilmesi “yerleşik hayata geçildiğini” göstermektedir.

Doğru Cevap: E


Soru 7. Türk hukukunun ilk kez Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmesinde,
I. Uygurların kendine özgü alfabelerinin olması,
II. hükümdarların ülkeyi yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alması,
III. ticaretin gelişmesi sonucu kişiler arası ilişkilerin düzene sokulmak istenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II  C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Çözüm 7

Türk hukukunun ilk kez Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmesinde ticaretin gelişmesi sonucu kişiler arası ilişkilerin düzene sokulmak istenmesi etkili olmuştur (lll). Uygurların kendilerine özgü alfabe kullanmaları ve kul inancı bir durumun oluşmasında etkili değildir.

Doğru Cevap: C


Soru 8. İslamiyet öncesi Türk tarihi incelenirken aşağıdakilerden hangisine ait kaynaklardan daha fazla yararlanıldığı savunabilir?
A) Çin B) Arap C) Bizans D) Hint E) İran

Çözüm 8

İslamiyat öncesi Türk tarihi incelenirken en çok Çin kaynaklarından yararlanılmıştır. Çünkü Türkler ve Çinliler komşu iki millettir. Ayrıca İpek Yolu için mücadele etmişlerdir. Bu nedenle ilişkileri
daha fazla gelişmiştir.

Doğru Cevap: A


Soru 9. Göktürkler ve Uygurlar birlikte ele alındığında aşağıdakilerden hangisinde birbirlerinden ayrıldıkları söylenebilir?

A) Yazılı hukuk kurallarını kullanmaları
B) Kendilerine has alfabe kullanmaları
C) Yazılı ve sözlü kaynak bırakmaları
D) Ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı kabul etmeleri
E) Çin ile mücadele etmeleri

Çözüm 9

Göktürkler ve Uygurların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Örneğin her ikisi de ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı olarak kabul etmiştir. Her ikisinin de kendilerine özgü alfabesi mevcuttur.
Yine ikisi de hem yazılı hem de sözlü kaynak bırakmışlardır. Ergenekon ve Bozkurt Göktürklere, Göç ve Türeyiş Uygurlara ait sözlü kaynaklardır. Orhun Kitabeleri Göktürklere, Karabalsagun Yazıtları Uygurlara ait yazılı kaynaklardır. Her iki devlet de Çin ile mücadele etmiştir. Ancak töreyi yazıya geçiren Uygurlardır. Dolayısıyla yazılı hukuk kurallarını Göktürkler kullanmamıştır.

Doğru Cevap: A


Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılışında etkili olan sebeplerden biri değildir?
A) Kurultayın var olması
B) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
C) Ikili teşkilatm uygulanması
D) Dış güçlerin baskısı
E) Kut yetkisinin etkisi

Çözüm 10

Kurultay, ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclistir. Kurultayın varlığı İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılışında etkili oları sebeplerden değildir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılışında etkili olan sebepler arasında, Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, İkili teşkilatın uygulanması, Kul yetkisinin etkisi, Dış güçlerin baskısı ve hileleri ve Boyların merkezden ayrılması yer almaktadır.

Doğru Cevap: A

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Sorular

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Sorular

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir