KPSS Tarih Deneme Sınavı Cevaplı

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı

Sizler için hazırladığımız 2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları

KPSS Tarih Soru 1)

Orhun Kitabeleri’nin,
I. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi,
Il. Türk tarihinin ilk yazılı kaynağı olması,
III. hakanın yaptığı her işi halkının mutluluğu için yaptığını belirtmesi
özelliklerinden hangileri, isıamiyet öncesi Türklerde sosyal ve demokratik devlet anlayışının varlığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

KPSS Tarih Soru 2)

Selçuklularda, hükümdarın başkentte olmadığı zamanlarda hükümdara vekalet edip ona ait işleri yürüten görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naip

B) Muhtesip

C) Müstevfi

D) Melik

E) Pervaneci

KPSS Tarih Soru 3)

Türk – İslam devletlerinde hanedan üyelerinirı, ülkenin bazı bölgelerine Yönetici olarak atanmalarının aşağıdakilerden hangisinin bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Üretimde sürekliliğin sağlanmasının
B) Dış politikada güçlü olunmasının
C) Egemenlik anlayışının
D) Devşirme Sistemi’nin uygulanmasının
E) Yeni yerleşim alanları oluşturmanın

KPSS Tarih Soru 4)

I. Levent
II. Sipahi
III. Cebeci
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde donanma askerine verilen isimdir?
A)Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

KPSS Tarih Soru 5)

Osmanlı Devleti’nde defterdar ve kazasker gibi önemli devlet memurlarını atama ve onları görevden alma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Veziriazam

B) Nişancı

C) Padişah

D) Şeyhülislam

E) Reisülküttap

KPSS Tarih Soru 6)

Osmanlı Devleti’nde Avrupa’mn üstünlüğü Lale Devrl’nden itibaren kabul edilmiş; bu dönemde Paris, Viyana, Londra gibi Avrupa başkentlerinde elçilikler açılmıştır. Avrupa başkenllerlne gönderilen elçiler ise Avrupa’daki her türlü gelişmeyi yakından izlemekle görevlendirilmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?

A) Batı ile ilişkileri geliştirmeye yönelik bürolar açılmıştır.

B) Kültürel değişim yaşanmasına ortam hazırlanmıştır.

C) Batı tarzı yenilikler yapılmaya başlanmıştır.

D) Avrupa’daki gelişmelere olumlu yaklaşımlar görülmüştür.

E) Teknik ıslahatlar, askeri çalışmaların önüne geçmiştir.

KPSS Tarih Soru 7)

Osmanlı Devleti’nin Balkan toprakları ile ilgili karar almak amacıyla 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, II. Abdülhamit’in Kanuniuesasi’yi yürürlüğe koyarak meşrutiyeti ilan etmesinin,
I. konferansta alınacak kararlarda etkili olma,
II. azınlıklara da temsil hakkı vererek devletin parçalanmasını engelleme,
III. Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışılmasına mani olma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) Hepsi

KPSS Tarih Soru 8)

Osmanlı ordularının Birinci Dünya Savaşı’nda,
I. Çanakkale,
II. Kut’ül Amare,
III. Hicaz
bölgelerinin hangilerinde gösterdiği başarılar İngiltere’nin prestijini sarsmış ve İngiltere Savaş Bakanlığı’nın yeni önlemler almasma neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalmz II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

KPSS Tarih Soru 9)

Wilson İlkeleri’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Osmanlı smırlannda yaşayan azınlıkların Osmanlı Devleti’ne yönelik olumsuz faaliyetlerde bulunmalarına ortam hazırlamıştır?
A) Boğazlar, uluslararası bir örgüt tarafından yönetilecek ve ticaret gemilerine açık olacak.
B) Milletler, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi geleceklerini kendileri belirleyecek.
C) Devletler arası anlaşmazlıkların çözümü için her devletin temsilcisinden oluşan uluslararası bir cemiyet kurulacak.
D) Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler, savaşta mağlup olan devletkerden toprak talep etmeyecek ve savaş tazminatı almayacak.
E) Devletler arası gizli paylaşım antlaşmalan yapılmayacak ve açık diplomasi esas olarak kabul edilecek.

KPSS Tarih Soru 10)

Günümüzde iç ve dış politika ile ilgili önemli kararlar Meclis tarafından alınmaktadır.

Bu duruma göre Erzurum Kongresi’nin,

I. Vatanın bağımsızlığını İstanbul Hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacak; bu hükümet üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir.
II. Manda ve himaye (koruma ve güdüm) kabul edilemez.
III. Ulusumuzun bağımsızlığım ve yurdumuzun bütünlüğünü ele geçirme amacı olmayan herhangi bir devletin teknik, sanayi ve mali yardımı kabul edilebilir.
kararlarından hangilerinin, kongrenin Meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

KPSS Tarih Soru 11)

İstanbul Hükümetinin, Temsil Heyetini kendisine denk siyasal bir orgarı olarak gördüğünü,
I. Osmanlı yöneticilerinin itilaflar ile. görüşme yapması,
II. Salih Paşa’nın görüşmelerde bulunmak üzere Amasya’ya gelmesi,
III. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde, Felah-ı Vatan Grubunun kurulması

gelişmelerinden hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

KPSS Tarih Soru 12)

Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’nda,
– Çarlık Rusya’sı ile Osmanlı Devleti arasında yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
– Bir tarafın kabul etmediği bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
kararları alınmıştır.
Bu duruma göre Moskova Antlaşması ile Sovyet Rusya,
I. Küçük Kaynarca,
II. Sevr,
III. Kars
antlaşmalarından hangilerini tanımadığmı kabul etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

KPSS Tarih Soru 13)

Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir Muharebeleıti’nln sonuçları arasında gösterilemez?
A) İtalya’nın Anadolu topraklarından çekilme kararı alması
B) Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi
C) Yunan kuvvetlerinin Ankara yakınındaki Polatlı’ya kadar ilerlemesi
D) Meclisin Kayseri’ye taşınmasının gündeme gelmesi
E) Mustafa Kemal’e, Meclis kararıyla başkomutanlık yetkisinin verilmesi

KPSS Tarih Soru 14)

Kurtuluş Savaşı devam ederken 20 Ekim 1921’de Fransa ile TBMM Hükumeti arasmda yapılan Ankara Antlaşması’nın,
I. Hatay ve İskenderun bölgesinde oturanlardan Türk olanların kültürlerini geliştirmek için her türlü haktan yararlanması,
II. Hatay ve İskenderun’da Fransız mandasındaki Suriye’ye bağlı özerk bir yönetimin kurulması,
III. Hatay ve İskenderun bölgesinde resmi dilin Türkçe olması
hükümlerinden hangilerinin Hatay ve iskenderun’un Türkiye sınırlarına katılmasında etkili savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

KPSS Tarih Soru 15)

Aşağıdakilerden hangisi 20 Kasım 1922’de başlayıp görüşme devresinde kısa bir kesintiye uğramasına rağmen 24 Temmuz 1923’te imzalanarak çağdaş Türkiye’nin temelini atan Lozan Antlaşması’nın
kapsamında değildir?
A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
B) Musul Sorunu’nun ikili görüşmelere bırakılması
C) Türkiye’nin Osmanlı borçlarından muaf tutulması
D) Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
E) İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rumlarının yerleşik sayılarak mübadele dışında tutulması

KPSS Tarih Soru 16)

Yeni Türk devletinde, siyasi ve dini güçlerin bir elde toplanması geleneğine, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
A) Medreselerin kapatılmasıyla
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle
D) Çift dereceli seçim sisteminin uygulanmasıyla
E) Saltanatın kaldırılmasıyla

KPSS Tarih Soru 17)

I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Halkevlerinin ve halk okuma odalarının açılması
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdakilerin hangilerinde doğrudan öğretimde birlik sağlamak amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

KPSS Tarih Soru 18)

Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin Batılı ülkelerle olan ilişkilerinde kolaylık sağlama amacı taşıdığı savunulamaz?
A) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması
B) Hafta tatilinin cuma günündeni pazar gününe alınması
C) Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi
D) Hicri ve Rumi takvimlerin yerine miladi takvimin kullanılmaya başlanması
E) Okka, arşın, endaze yerine kilogram, santimetre ve metrenin kullanılmaya başlanması

KPSS Tarih Soru 19)

TBMM’nin açılmasıyla kurulan Vekiller Heyeti, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulmasını kabul etmiştir.
Bu durumun,
I. konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak,
II. Türkçenin hatk diline dayanan zengin bir dil olduğunu kanıtlamak,
III. Türkçeyi dünyada konuşulan tek bilim dili haline getirmek
amaçlarından hangileri için yapılan bir hazırlık okluğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

KPSS Tarih Soru 20)

1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir?

A) Özel sektörün sanayi yatırımlarına yönlendirilmesi için teşvik edilmesi gerektiği
B) Türk kara sularında yalmz Türk gemilerinin yolcu ve yük taşıyacağı
C) Öşür vergisinin kaldırılarak sanayi tarımına geçileceği
D) Planlı kalkınmanın hazırlanarak devlet ekonomisinin düzene sokulacağı
E) Etibankın kurularak sanayi alanındaki yatırımlara kredi sağlanacağı

KPSS Tarih Soru 21)

I. Okuma bayrammm kabul edilmesi

II. Hükumeti oluşturma biçiminin değiştirilmesi

III. Yalta Konferansı’nın toplanması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dö­nemi’ nde yaşanan gelişmelerdendir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) ll ve III

KPSS Tarih Soru 22)

Yeni Türk devletinin ilk dönemlerinde TBMM yargı yetkisini elinde tutmuş, bu amaçla da
istiklal Mahkemelerini kurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Mahkemelerinin özellikleri arasında yer almaz?
A) ihtiyaç duyulan hallerde kurulur, sürekli açık bulunmazdı.
B) üyeleri TBMM vekflleri arasından oy çokluğuyla seçilirdi.
C) Vatana ihanet, askerden firar, casusluk, bozgunculuk gibi suçlar mahkemenin dava konulan kapsamındaydı.
D) Mahkemenin verdiği bir karar karşısında temyiz hakkı bulunurdu.
E) Yargılama halka açık olarak yapılır ve mahkeme tarafından verilen hüküm
derhal yerine geliritirdi.

KPSS Tarih Soru 23)

Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen,

I. Toprak reformunun uygulanmaya çalışılması,

II. Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması,

III. Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması

faaliyetlerinden hangileri modem tarımı geliştirme ve halkı toprak sahibi yaparak üretimi artırma amacı taşımaktadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

KPSS Tarih Soru 24)

Atatürk’ün “Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” sözü, aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir?
A) Laiklik

B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik

D) inkılapçılık

E) Milliyetçilik

KPSS Tarih Soru 25)

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Lozan Antlaşması’nın,
I. Boğazlann Türkiye başkanlığındaki uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi,
II. Boğazlarda askerden armdmlmış bölge olması,
III. Boğazların ticaret gemilerine açık olması hükümlerinden hangileri yürürlükten
kaldırılmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

KPSS Tarih Soru 26)

İspanya’da 1936’da demokratik yönetime karşı isyan başlatan ve ülkenin üç yıl iç savaşa sürüklenmesine neden olan faşist lider aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tito

B) Mussolini

C) Franco

D) Moro

E) Briand

KPSS Tarih Soru 27)

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Halkevlerinin kapatılması
B) Kuzey Atlantik Paktı’na üye olunması
C) Millet Partisinin kapatılması
O) 12 Mart Muhtırası’nın verilmesi
E) 6-7 Eylül Olayları’nın yaşanması

KPSS Tarih Soruları Cevapları

1-D / 2-A / 3-C / 4-A / 5-C / 6-E / 7-E / 8-D / 9-B / 10-E / 11-B / 12-D / 13-A / 14-D / 15-C / 16-E / 17-C / 18-A / 19-C / 20-B / 21-C / 22-D / 23-E / 24-E / 25-B / 26-C / 27-D

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir