Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

tarih testleri

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

yks tarih testleri yks tarih soruları ve cevapları yks tarih testleri indir

Soru 1)

Anlaşma Devletleri, Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından lan edilen Misakı milli kararlarını kabul etmemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu ileri sürülebilir?
A) İtalya’nın Anadolu’yu boşaltması
B) Anlaşma Devletleri arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması
C) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
D) Anlaşma Devletlerinin Mebuslar Meclisinin çalışmalarını engellemeleri
E) Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı TBMM’ye vermeyi kabul etmesi

Soru 2)

Mustafa Kemal’in,
I. askerlikten ayrılmasına rağmen, Anadolu’daki komutanların emrini dinlemeye devam etmesi,
ll. Temsilciler Kurulunun başkanı seçilmesi,
lll. Osmanlı Mebusan Meclisine katılmaması
gelişmelerinden hangileri, Anadolu’da saygınlığını devam ettirdiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Soru 3)
Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi bir politika izlemesinden endişe ederek,
Amasya Görüşmeleri’nde, “İstanbul Hükümetinin Temsilciler Kurulunun rızası olmadan düşmanla barış görüşmesi yapmayacağı” maddesini İstanbul Hükümetine kabul ettirmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Temsilciler Kurulunun endişesinin haklı olduğunu göstermektedir?
A) Misakımilli’nin ilan edilmesi
B) istanbul Hükümetinin Sevr Antiaşması’nı imzalaması
C) Anadolu’da TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması
D) italya’nın Anadolu’yu boşaltması
E) Düzenli ordunun kurulması

Soru 4)

Misakı milli’de, ”Anlaşma Devletleri ve bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olan azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul edilecektir.” kararları yer almıştır.
Bu bilgilere göre,
I. Kapitülasyonlara tepki gösterilmiştir.
II. Yeni Türk Devleti’nin sınırları çizilmiştir.
III. Ülkemizdeki azınlıklara verilecek hakların ölçüsü belirlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Soru 5)

Erzurum Kongresi’nde yer alan, “Kuvayımilliye’yi etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.” ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Ulusal bir ordu ve halk yönetiminin kurulması
B) Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi
C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılması
D) Misakımilli’nin ilan edilmesi
E) Saltanatın güçlendirilmesi

Soru 6)

Amasya Genelgesi’nde, “Askeri örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına verilmeyecektir.” kararı alınmıştır.
Bu durum Mondros Ateşkesi’nin hangi maddesine karşı çıkıldığını göstermektedir?
A) Çanakkale ve istanbul Boğazları Anlaşma Devletlerine bırakılacaktır.
B) Doğuda herhangi bir karışıklık çıktığında Anlaşma Devletleri buraları işgal edebilecektir.
C) Bütün haberleşme istasyonları Anlaşma Devletlerine verilecektir.
D) Osmanlı askerleri terhis, silahları Anlaşma Devletlerine teslim edilecektir.
E) Yer altı kaynakları Anlaşma Devletlerine bırakılacaktır.

Soru 7)

Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı sırasında yayınladığı bir bildiride, düşman süngülerine dayanan Ferit Paşa Hükumetini tanımadığını bildirirken, milli hareketin padişaha karşı baş kaldırma
olmadığını da açıklamıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın padişaha cephe almaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Anadolu’da padişaha bağlılığın devam ettiğinin
B) Azınlıkların Milli Mücadeleyi benimsemediğinin
C) istanbul Hükumeti ile padişahın uyum içinde olduğunun
D) Padişahı Anadolu halkına sevdirme düşüncesinin
E) işgalleri engellemek istemesinin

Soru 8)
Anadolu’da genelgelerin yayınlanmasında ve kongrelerin toplanmasında,
I. Ülkenin işgale uğraması,
II. Otorite boşluğunun doğması,
III. Öz savunma gereğinin belirmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 9)
Anlaşma Devletleri, Misakı milli’nin yayınlanması üzerine Mebuslar Meclisini basarak çalışamaz hale getirmişler ve tutukladıkları milletvekillerinden bazılarını Malta adasına sürgüne göndermişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Anlaşma Devletleri arasında anlaşmazlıklar başlamıştır.
II. Anlaşma Devletleri ulusal iradeye saygılı davranmamışlardır.
III. Milli Mücadele sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Soru 10)

I. Durum: Sivas Kongresi’ nde; gayrimüslimlere her türlü vatandaşlık hakları saklı kalacağından, siyasi egemenliğimizi kısıtlayıcı ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıkların verilmeyeceği belirtilmiştir.
II. Durum: Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti ile imzaladıkları Sevr Antlaşması’na göre, azınlıklara her milletten ve Türklerden daha fazla haklar verilecektir.”
Buna göre, Sivas Kongresi’nin kararı ile Sevr Antlaşması’nın maddesinin aşağıdaki konuların hangisinde çeliştiği söylenebilir?
A) Saltanatın durumu
B) Azınlık hakları
C) Boğazların yönetimi
D) İstanbul Hükumetinin tanınması
E) Halifeliğin durumu

Soru 11)

Amasya Genelgesi’nde, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi yer almıştır.
Bu maddeye dayanarak,
I. Türk Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi açıklanmıştır.
ll. Türk inkılabının evrensel bir nitelik taşıdığı ortaya konulmuştur.
lll. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi belirtilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III

Soru 12)

Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde,
I. Erzurum Kongresi’nde geçici bir hükümetin kurulmasının kabul edilmesi,
II. Mustafa Kemal’in İstanbul’un Anadolu’ya hakim değil, bağlı olduğunu açıklaması,
III. Anadolu’da terhis edilmeyen orduların Temsilciler Kuruluna bağlanması
gelişmelerinden hangileri, Anadolu hareketinin askeri yönden bağımsız hareket ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III

 

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi Cevap Anahtarı

1-D 2-D 3-B 4-C 5-A 6-D 7-A 8-E 9-E 10-B 11-C 12-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir